Omgevingsmanager Oostpolder

De omgevingsmanager voert regie op en draagt zorg voor het omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden. Is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving aan de hand van een actualisatie van de stakeholdersanalyse, en een plan van aanpak voor omgevingsmanagement. Hierbij ligt een link met het communicatieplan. Voeding zal vanuit de twee deelprojecten “Ruimtelijk Spoor” en “Grondzaken” komen. De omgevingsmanager hoeft niet zelf alle relaties met stakeholders te beheren, maar kan daar ook anderen (bijvoorbeeld de opdrachtgevers) voor inschakelen. De omgevingsmanager is tevens verantwoordelijk voor de afstemming voor wat betreft omgevingsmanagement over projecten en ontwikkelingen, die in de nabijheid van de Oostpolder plaatsvinden en die interfereren met de gebiedsontwikkeling.

Provincie Groningen zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen zij niet alleen. Ze werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar ze in Groningen voor staan. Zo verzilveren ze kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Opdracht
De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben gezamenlijk uitgesproken dat zij de Oostpolder willen ontwikkelen tot een duurzaam, groen en innovatief bedrijventerrein. De ontwikkeling van de Oostpolder zien zij als belangrijk voor Groningen en voor de Groningers. Met de ontwikkeling van de Oostpolder wil Provincie Groningen zorgen voor werkgelegenheid en het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost- Groningen. Vanuit het perspectief van brede welvaart zet ze in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en een blijvende bijdrage aan leefbaarheid en ecologie.

Met de integrale gebiedsontwikkeling zet Provincie Groningen nadrukkelijk in op regie vanuit de provincie en de gemeente op de keuzes in de ruimte in dit gebied. Dit vraagt om samenhang in aanpak en regie in het omgevingsmanagement.

Specifiek vanwege ligging ten opzichte van de kernen Koningsoord, Oudeschip, Nooitgedacht en Polen is sprake van een gevoelige omgevingsopgave. De omgeving is meer dan de bewoners van deze kernen, maar omvat daarnaast ook grondeigenaren, belangenverenigingen, andere overheden, nutsbedrijven en bedrijven (bestaande en potentiële). Bij de integrale gebiedsontwikkeling doorloopt Provincie Groningen een zorgvuldig proces, waarbij ze vanuit verschillende invalshoeken de belangen en consequenties van bedrijventerrein in beeld brengt en integraal afweegt.

Medio april 2021 is de planontwikkelingsfase van het project Gebiedsontwikkeling Oostpolder gestart. In deze fase werkt Provincie Groningen in stappen toe naar een vast te stellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP):

Deelfase 1

 • Ruimtelijk kwaliteitskader;
 • Structuurvisie en PlanMER;

Deelfase 2

 • PIP en ProjectMER.

Op dit moment bevindt Provincie Groningen zich in de overgang van deelfase 1 naar deelfase 2.  Bij een positief besluit van PS op 8 november 2023 start ze met de laatste fase en start in december de formele PIP-procedure. Voor de afronding van de planontwikkelingsfase zoeken de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een omgevingsmanager.

Taken
De omgevingsmanager heeft in het laatste deel van de planvormingsfase de volgende taken, gericht op uitvoering van de projectopdracht:

 • Zorgdragen voor, en regelmatig up-to-date te houden van, een stakeholdersanalyse en formuleren van een stakeholdersstrategie die aansluit op de huidige fase en het doel van het project;
 • Met omgevingspartijen gecoördineerd en gestuurd zoeken naar en werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doel(en), compromissen en/of compenserende maatregelen;
 • Bevorderen van (maatschappelijk) draagvlak voor de ontwikkeling van de Oostpolder door middel van het verder uitwerken en verfijnen van het participatieproces;
 • Samenwerking creëren met de omgeving en zoeken naar gemeenschappelijke doelen
 • Werken aan begrip en vertrouwen in de omgeving en een effectieve samenwerking met omgevingspartijen;
 • Functioneren als ‘schakel’ tussen project en omgeving;
 • Het (laten) afhandelen van mogelijke klachten en vragen;
 • Het organiseren en voorzitten van vergaderingen en overleggen met belanghebbenden,
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle project-stakeholders (intern en extern) en het maken en borgen van gemaakte afspraken;
 • Betrekken van de juiste in- en externe spelers en stakeholders bij het project;
 • Tijdig signaleren, bespreekbaar maken, actualiseren en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de projectorganisatie binnenkomen;
 • Analyseren van omgevingsrisico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen op dit gebied, in samenspraak met de projectmanagers en de overige leden van de projectteams;
 • Proactief verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de stakeholders, deze globaal toetsen op haalbaarheid (technisch, scope, tijd, geld en draagvlak) en deze vervolgens adresseren aan het relevante projectteam (in samenwerking met de projectmanager);
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen, vastleggen en beheren van omgevingseisen, afspraken en inbreng van de omgeving (in een geautomatiseerd systeem);
 • Optimaal behartigen van de belangen van alle betrokken partijen, waarbij het handelen gericht is op ‘Best for Project’ ;
 • Evalueren en toetsen of (tussen)producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken, en bij spanningen bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen op deze issues;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan ambtelijke en bestuurlijke voortgangsrapportages aan politiek gremium zoals bijv. Provinciale Staten;
 • Vertegenwoordigen van provincie en gemeente op tactisch en strategisch niveau;
 • Aanvoerder van het communicatieteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid;
2. Aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten;
3. Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten
5. Aantoonbare werkervaring met de rol van voorzitter binnen  overleggen
6. Aantoonbare kennis van RO-procedures en vergunningstrajecten binnen gebiedsontwikkeling projecten

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!