Omgevingsmanager Oostpolder

De omgevingsmanager voert regie op en draagt zorg voor het omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden. Is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving aan de hand van een actualisatie van de stakeholdersanalyse, en een plan van aanpak voor omgevingsmanagement. Hierbij ligt een link met het communicatieplan. Voeding zal vanuit de twee deelprojecten “Ruimtelijk Spoor” en “Grondzaken” komen. De omgevingsmanager hoeft niet zelf alle relaties met stakeholders te beheren, maar kan daar ook anderen (bijvoorbeeld de opdrachtgevers) voor inschakelen. De omgevingsmanager is tevens verantwoordelijk voor de afstemming voor wat betreft omgevingsmanagement over projecten en ontwikkelingen, die in de nabijheid van de Oostpolder plaatsvinden en die interfereren met de gebiedsontwikkeling.

Provincie Groningen zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen zij niet alleen. Ze werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar ze in Groningen voor staan. Zo verzilveren ze kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Opdracht
De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben gezamenlijk uitgesproken dat zij de Oostpolder willen ontwikkelen tot een duurzaam, groen en innovatief bedrijventerrein. De ontwikkeling van de Oostpolder zien zij als belangrijk voor Groningen en voor de Groningers. Met de ontwikkeling van de Oostpolder wil Provincie Groningen zorgen voor werkgelegenheid en het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost- Groningen. Vanuit het perspectief van brede welvaart zet ze in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en een blijvende bijdrage aan leefbaarheid en ecologie.

Met de integrale gebiedsontwikkeling zet Provincie Groningen nadrukkelijk in op regie vanuit de provincie en de gemeente op de keuzes in de ruimte in dit gebied. Dit vraagt om samenhang in aanpak en regie in het omgevingsmanagement.

Specifiek vanwege ligging ten opzichte van de kernen Koningsoord, Oudeschip, Nooitgedacht en Polen is sprake van een gevoelige omgevingsopgave. De omgeving is meer dan de bewoners van deze kernen, maar omvat daarnaast ook grondeigenaren, belangenverenigingen, andere overheden, nutsbedrijven en bedrijven (bestaande en potentiële). Bij de integrale gebiedsontwikkeling doorloopt Provincie Groningen een zorgvuldig proces, waarbij ze vanuit verschillende invalshoeken de belangen en consequenties van bedrijventerrein in beeld brengt en integraal afweegt.

Medio april 2021 is de planontwikkelingsfase van het project Gebiedsontwikkeling Oostpolder gestart. In deze fase werkt Provincie Groningen in stappen toe naar een vast te stellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP):

Deelfase 1

 • Ruimtelijk kwaliteitskader;
 • Structuurvisie en PlanMER;

Deelfase 2

 • PIP en ProjectMER.

Op dit moment bevindt Provincie Groningen zich in de overgang van deelfase 1 naar deelfase 2.  Bij een positief besluit van PS op 8 november 2023 start ze met de laatste fase en start in december de formele PIP-procedure. Voor de afronding van de planontwikkelingsfase zoeken de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een omgevingsmanager.

Taken
De omgevingsmanager heeft in het laatste deel van de planvormingsfase de volgende taken, gericht op uitvoering van de projectopdracht:

 • Zorgdragen voor, en regelmatig up-to-date te houden van, een stakeholdersanalyse en formuleren van een stakeholdersstrategie die aansluit op de huidige fase en het doel van het project;
 • Met omgevingspartijen gecoördineerd en gestuurd zoeken naar en werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doel(en), compromissen en/of compenserende maatregelen;
 • Bevorderen van (maatschappelijk) draagvlak voor de ontwikkeling van de Oostpolder door middel van het verder uitwerken en verfijnen van het participatieproces;
 • Samenwerking creëren met de omgeving en zoeken naar gemeenschappelijke doelen
 • Werken aan begrip en vertrouwen in de omgeving en een effectieve samenwerking met omgevingspartijen;
 • Functioneren als ‘schakel’ tussen project en omgeving;
 • Het (laten) afhandelen van mogelijke klachten en vragen;
 • Het organiseren en voorzitten van vergaderingen en overleggen met belanghebbenden,
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle project-stakeholders (intern en extern) en het maken en borgen van gemaakte afspraken;
 • Betrekken van de juiste in- en externe spelers en stakeholders bij het project;
 • Tijdig signaleren, bespreekbaar maken, actualiseren en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de projectorganisatie binnenkomen;
 • Analyseren van omgevingsrisico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen op dit gebied, in samenspraak met de projectmanagers en de overige leden van de projectteams;
 • Proactief verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de stakeholders, deze globaal toetsen op haalbaarheid (technisch, scope, tijd, geld en draagvlak) en deze vervolgens adresseren aan het relevante projectteam (in samenwerking met de projectmanager);
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen, vastleggen en beheren van omgevingseisen, afspraken en inbreng van de omgeving (in een geautomatiseerd systeem);
 • Optimaal behartigen van de belangen van alle betrokken partijen, waarbij het handelen gericht is op ‘Best for Project’ ;
 • Evalueren en toetsen of (tussen)producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken, en bij spanningen bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen op deze issues;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan ambtelijke en bestuurlijke voortgangsrapportages aan politiek gremium zoals bijv. Provinciale Staten;
 • Vertegenwoordigen van provincie en gemeente op tactisch en strategisch niveau;
 • Aanvoerder van het communicatieteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid;
2. Aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten;
3. Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in gebiedsontwikkeling projecten
5. Aantoonbare werkervaring met de rol van voorzitter binnen  overleggen
6. Aantoonbare kennis van RO-procedures en vergunningstrajecten binnen gebiedsontwikkeling projecten

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.