Herken jij ons verhaal?

 Met een uitgesproken visie op omgevingsgericht werken brengen wij een sterk netwerk bij elkaar. Herken jij je in ons verhaal? Ga dan voor ons aan de slag. Dan laten we samen een nieuw geluid horen! 

omgevingsmanagement

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden.

Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden.

Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief.

Mark Hendrikx

Associate partner

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken.

Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken.

Joël Wieme

Associate partner

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen.

In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur.

Omgevingsmanagement

Pam van der Wel

Senior communicatieadviseur

“Mijn overtuiging is dat voor alle grote en kleine vraagstukken in onze samenleving ieders betrokkenheid en inbreng waardevol is. Als professional kan ik daar met mijn ervaring en persoonlijke aanpak een mooie bijdrage aan leveren. Door actief te luisteren, mensen en organisaties te verbinden en consistente verhalen te vertellen.

Je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar. Een goed gesprek voeren, is vaak wel het begin van de oplossing. Rode draad van omgevingscommunicatie is het organiseren van die betrokkenheid. Ik vind het fijn om binnen en buiten de organisatie informatie en inzichten op te halen en te vertalen naar heldere interventies en middelen. Met als kers op de taart de inzet van storytelling!”

Over pam

Pam is ervaren Rotterdamse communicatieadviseur. Een doener met strategische blik. Met een flinke dosis humor bekijkt ze zaken altijd van de positieve kant. Pam levert graag concrete oplossingen voor complexe problemen en werkt het liefst aan vraagstukken met maatschappelijke relevantie.

Machteld Beekhuis

Senior communicatie- en participatiespecialist

Machteld is een ervaren communicatie- en participatieadviseur en omgevingsmanager. Zij zet haar kennis en ervaring met verve in voor maatschappelijk relevante thema’s. Met haar inlevingsvermogen brengt Machteld gemakkelijk verschillende perspectieven in beeld en op papier. Momenteel werkt Machteld aan een opdracht in de energietransitie. Hierbij is het belangrijk dat verschillende stakeholders samenwerken en hetzelfde doel voor ogen houden. Heldere aansprekende communicatie én regelmatige en prettige afstemming is essentieel. Dit kun je Machteld wel toevertrouwen

Omgevingsmanagement

Harmen van Doorn

Omgevingsmanager/ participatiespecialist

Harmen pakt complexe en lastige vraagstukken of projecten met enthousiasme aan. Hij brengt focus op de kern van de opgave en kijkt integraal naar het gebied: wat speelt er nog meer? En hij kijkt integraal naar de tijdlijn: welke momenten hebben invloed op het proces?  

Allereerst wil Harmen een duidelijk verhaal maken en inzicht bieden. Met begrijpelijke taal en krachtig beeld. De perspectieven van de initiatiefnemer, inwoners en andere belanghebbenden weet hij vervolgens op een heldere manier bij elkaar te brengen. Dit zorgt dat helder wordt welke kansen er zijn.  

Een belangrijk element van omgevingsmanagement is voor Harmen het creëren van vertrouwen. Dit bereikt hij vooral met regelmatige updates en het bieden van ruimte voor zorgen die er leven. En deze zorgen te erkennen. Uit zijn ervaring blijkt dat dit de omgeving helpt om een verandering te aanvaarden en een springplank biedt om betrokkenen te laten meedenken over oplossingen. Soms is het helpend om de media hier ook een rol in te laten spelen.  

Dé succesfactor voor effectief omgevingsmanagement is de basis-aanpak voor communicatie en participatie die Harmen heeft ontwikkeld. Harmen zet ook regelmatig een segmentatiemodel in om communicatie en participatie beter aan te laten sluiten op behoeften van inwoners.  

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.