Ons team

Maak kennis met ons team. Wil je weten of werken bij Bureau voor omgevingsmanagement iets voor jou is? Neem gerust eens contact op.  
Ontdek hier de vijf plussen van werken bij ons bureau.  

strategisch omgevingsmanager

Erik Lievers

Strategisch adviseur omgeving

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse.

Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen.

De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur.

Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg.

Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement.

omgevingsmanager

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid.

“Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”

Mark Hendrikx

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken.

Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken.

Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement.

Joël Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen.

In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur.

Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Pam van der Wel

Senior adviseur omgevingscommunicatie

Pam werkt als senior adviseur omgevingscommunicatie bij Bureau voor omgevingsmanagement. Ze heeft vanuit haar achtergrond ruime ervaring met omgevingscommunicatie en participatie. Pam was kwartiermaker omgevingscommunicatie bij het project WarmtelinQ van Gasunie. Ze heeft ruime overheidservaring. Ze weet goed ‘hoe de hazen bij gemeenten lopen’. Bij gemeente Zoetermeer is ze verantwoordelijk voor de gebiedscommunicatie van het Programma Binnenstad. Hiervoor onderhoudt ze het contact met stakeholders en uitvoerders. Ze is verantwoordelijk voor projectcommunicatie, participatie en afstemming met de omgeving van diverse projecten.

Door haar ervaring in de wereld van techniek, bouw- en watermanagement is ze een goede gesprekspartner van technische specialisten. Ze weet complexe materie toegankelijk te maken en heeft een passie voor direct duidelijk taalgebruik en (digitale) toegankelijkheid.

Pam is een Rotterdamse doener met strategische blik. Met een flinke dosis humor bekijkt ze zaken altijd van de positieve kant. Pam levert graag concrete oplossingen voor complexe problemen en werkt het liefst aan vraagstukken met maatschappelijke relevantie. Pam is zeer communicatief en empathisch. Een verbinder. Ze is gewend te schakelen tussen allerlei belanghebbenden en spreekt daarnaast de taal van opdrachtgever én opdrachtnemer.  

Machteld Beekhuis

Senior communicatie- en participatiespecialist

Machteld is een ervaren communicatie- en participatieadviseur en omgevingsmanager. Zij zet haar kennis en ervaring met verve in voor maatschappelijk relevante thema’s. Met haar inlevingsvermogen brengt Machteld gemakkelijk verschillende perspectieven in beeld en op papier. Momenteel werkt Machteld aan een opdracht in de energietransitie. Hierbij is het belangrijk dat verschillende stakeholders samenwerken en hetzelfde doel voor ogen houden. Heldere aansprekende communicatie én regelmatige en prettige afstemming is essentieel. Dit kun je Machteld wel toevertrouwen

Omgevingsmanagement

Harmen van Doorn

Omgevingsmanager/ participatiespecialist

Harmen pakt complexe en lastige vraagstukken of projecten met enthousiasme aan. Hij brengt focus op de kern van de opgave en kijkt integraal naar het gebied: wat speelt er nog meer? En hij kijkt integraal naar de tijdlijn: welke momenten hebben invloed op het proces?  

Allereerst wil Harmen een duidelijk verhaal maken en inzicht bieden. Met begrijpelijke taal en krachtig beeld. De perspectieven van de initiatiefnemer, inwoners en andere belanghebbenden weet hij vervolgens op een heldere manier bij elkaar te brengen. Dit zorgt dat helder wordt welke kansen er zijn.  

Een belangrijk element van omgevingsmanagement is voor Harmen het creëren van vertrouwen. Dit bereikt hij vooral met regelmatige updates en het bieden van ruimte voor zorgen die er leven. En deze zorgen te erkennen. Uit zijn ervaring blijkt dat dit de omgeving helpt om een verandering te aanvaarden en een springplank biedt om betrokkenen te laten meedenken over oplossingen. Soms is het helpend om de media hier ook een rol in te laten spelen.  

Dé succesfactor voor effectief omgevingsmanagement is de basis-aanpak voor communicatie en participatie die Harmen heeft ontwikkeld. Harmen zet ook regelmatig een segmentatiemodel in om communicatie en participatie beter aan te laten sluiten op behoeften van inwoners.  

Laura Overbeeke

Office manager

Laura werkt als office manager bij ons bureau. Ze is empathisch, slim en heeft een brede achtergrond. Haar werk als creatieve zelfstandige maakt haar organisatorisch sterk. Deze organisatorische skills zette ze op verschillende plekken in, waaronder bij de landelijke Klimaatmars. Laura heeft ook ervaring als coach en trainer. Haar interesse in de psychologie van de mens geven haar steeds meer inzicht in wat mensen drijft. Mede door haar werk binnen de klimaatbeweging zag ze hoe mensen van verschillende achtergronden samen in beweging kunnen komen voor dat wat ze belangrijk vinden.

Laura: “Om de grote uitdagingen waar we als Nederland voor staan het hoofd te bieden, is het cruciaal dat we samen (moeilijke) keuzes durven maken die ons uiteindelijk vooruit helpen. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en een gezamenlijke visie voor een veilige, leefbare toekomst. Het is wat mij betreft essentieel dat we ruimte maken voor elkaars verhaal in plaats van elkaar te veroordelen. Laten we erachter komen wat de ander drijft, zodat we vanuit wederzijds respect kunnen samenwerken en tot oplossingen komen.”

strategisch omgevingsmanager

Johan Simon

Directeur / strategisch omgevingsmanager

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach.

Johan is oprichter van Bureau voor omgevingsmanagement.

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.