strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanager Aanpak Noord en Mobiliteit (gemeente Amsterdam)

Let op: deze opdracht kan alleen worden ingevuld op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor omgevingsmanagement. Arbeidsvoorwaarden in overleg.

Aanleiding voor Aanpak Noord is de sociale en fysieke opgave in de bestaande buurten en het groeiend gevoel van ongelijkheid. Doel is om – in vergaande samenwerking met bewoners, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers- te komen tot een langjarige aanpak voor Noord. De Aanpak richt zich op het vergoten van het vertrouwen in de lokale overheid, het tot stand brengen van prettige woon- en leefomgevingen (in heel Noord) en het bevorderen van de kansengelijkheid voor de jeugd.

De Aanpak Noord wordt vormgegeven vanuit Stadsdeel Noord, in samenwerking met de diverse gemeentelijke directies, partners en bewoners. Voor de uitvoering worden Opgaveteams ingevoerd. De opgave van de Aanpak Noord en die van gebiedsontwikkeling overlappen gedeeltelijk. Denk hierbij aan doorstroming, voorzieningen of investeringen in de openbare ruimte in de buurten waar G&O actief is. Voor andere opgave binnen Aanpak Noord geldt dat deze juist naast de opgave van G&O staan. zoals de aanpak van achterstallig onderhoud en de sociale opgave. Hierbij is het de uitgading om de fysieke groei beter samen te laten gaan met een sociaal-maatschappelijke groei.

Aanpak Noord heeft een Plan voor Aanpak Noord opgesteld die komende maanden wordt vastgesteld. In 2024 wordt uitgewerkt hoe de onderlinge samenwerking tussen de Aanpak Noord en G&O kan worden vormgegeven, zowel op inhoud als op proces. Dit binnen het eigen opdrachtgeverschap en bestaande structuren. Aan de strategisch omgevingsmanager wordt gevraagd dit proces te begeleiden binnen de gebiedsontwikkeling en in samenwerking richting de andere partners. Daarvoor zal de strategisch omgevingsmanager als adviseur richting de verschillende projectteams en de opdrachtgever fungeren.

Mobiliteit
Het verbeteren van de mobiliteit is essentieel om Amsterdam Noord door te laten groeien maar ook de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de bestaande bewoners te waarborgen. Er ligt daarmee een duidelijke relatie met de Aanpak Noord.

Om in Noord met meer mensen duurzaam en aantrekkelijk te wonen, verblijven en verplaatsen, kiest de gemeente Amsterdam voor een duurzaam stedelijk mobiliteitssysteem. Dat betekent ruim baan voor verblijven, lopen, fietsen, slimme mobiliteit en openbaar vervoer en relatief minder auto. Plannen hiervoor staan beschreven in het Mobiliteitsplan, dat in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het mobiliteitsplan is leidend bij de verbetering van de bereikbaarheid in Noord. Voor de uitvoering van dit plan is in 2023 een programmateam ingesteld.

Naast het programmateam wordt in 2024 verder gewerkt aan vier grote projecten: de Johan van Hasseltzone, de HOV Zaan IJ, de verplaatsing van de Pontveren en Sprong over het IJ. Deze vier projecten zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de grote gebiedsontwikkelingen, maar zijn ook van grote betekenis voor de bewoners van de bestaande buurten, zoals Tuindorp Oostzaan en de Molenwijk. Hierdoor worden zij beter verbonden met de voorzieningen en mogelijkheden voor werk en opleiding elders in de stad en de regio. Een goede aansturing van de hierboven genoemde grote projecten (de diverse stuurgroepen) en van het Mobiliteitsprogramma en onderlinge afstemming tussen de projecten en afstemming met de infra-projecten binnen de gebiedsontwikkeling zijn cruciaal, ook voor de gebiedsontwikkeling.

Werkzaamheden Aanpak Noord:

 • Agenda opstellen voor Samenwerking Aanpak Noord en Team GO 2024 met doorkijk naar 2025.
 • Zorgen voor een centraal aanspreekpunt voor team Aanpak Noord.
 • Vertegenwoordigen Gebiedsontwikkeling in overleggen over Aanpak Noord.
 • Projectmanagers ondersteunen in de samenwerking met Aanpak Noord en de nieuwe werkwijze…
 • Ondersteuning bij inbreng gebiedsontwikkeling bij thematische uitwerking die vanuit de Aanpak Noord wordt geïnitieerd zoals economie, wonen en groen.

Daarnaast zal de toenemende aandacht vanuit de omgeving voor de projecten ook inzet vragen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Taken die daarbij aan de orde zullen komen zijn

 • Afstemming omgevingsmanagement tussen projecten en waar meerwaarde zit onderdelen organiseren op niveau van Noord bv. op gebied van BLVC of gezamenlijke communicatie (samen met coördinator communicatie)
 • Adviseren aan Opdrachtgeversoverleg op aspecten omgevingsmanagement (mede in relatie tot Aanpak Noord).
 • Implementatie van nieuwe participatieverordening.
 • Stakeholdermanagement.

Werkzaamheden programmatische ondersteuning Mobiliteit:

 • Afstemming mobiliteitsvraagstukken tussen projecten. Bereikbaarheid is belangrijk thema in Noord en raakt veel projectgebieden: Sprong over het IJ, Van Hasseltknoop, ZaanIJ verbinding. Daarnaast zijn er ook mobilteitsvraagstukken die in verschillende projectgebieden spelen zoals de opzet van hubs die afstemming vragen.
 • Gebiedsontwikkeling in de verschillende overleggen over mobiliteit te vertegenwoordigen (en hierover afstemming te hebben met de opdrachtgever)
 • Als eerste aanspreekpunt te fungeren vanuit G&O voor het gezamenlijke programma.

De opdrachtgever(s)

Bij het Projectmanagementbureau verzorgen meer dan 500 enthousiaste vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. We doen dat voor fysieke, sociale en economische projecten en programma’s. Het Projectmanagementbureau is een open, lerende en flexibele organisatie. Wij ontwikkelen samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Onze opdrachtgevers zijn: stad, stadsdelen, regio en andere gemeenten. Het Projectmanagementbureau maakt onderdeel uit van het cluster Ruimte en Economie.


Let op:

Deze opdracht wordt ingevuld op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor omgevingsmanagement.


Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!