Omgevingsmanager MIRT verkenning Knooppunt Laan van NOI

Voor de aansturing van de MIRT verkenning knooppunt Laan van NOI is een omgevingsmanager nodig. De omgevingsmanager heeft in de verkenningsfase een strategische functie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de belangen van de stakeholders en het zoeken van afstemming met de partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Ook zal de omgevingsmanager het participatietraject vormgeven met de bewoners en bedrijven om de verschillende belangen in kaart te brengen.

November 2022 is de startbeslissing genomen voor de MIRT-Verkenning Oude Lijn. Het doel van deze MIRT-Verkenning is te komen tot integrale afspraken over een schaalsprong in het metropolitaan OV langs de Oude Lijn in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave in deze regio. Hierbij is een aantal deelopgaven onderkend:

  • De frequentieverhoging naar 8 tot 12 citysprinters per uur tussen Leiden en Dordrecht waarvoor viersporigheid tussen Delft Campus en Schiedam benodigd is (rest van de spoorlijn liggen al 4 sporen)
  • Toevoeging van vier nieuwe stations (Rijswijk-Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark)
  • De ombouw van vijf bestaande stations naar volwaardige ov-knooppunten (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum, Rotterdam Stadionpark en Dordrecht).


Deze MIRT-Verkenning wordt uitgevoerd in gezamenlijk opdrachtgeverschap door Leiden, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, MRDH, PZH, IenW en BZK.

Een MIRT-verkenning bestaat uit vier fasen: de startfase, analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase. De MIRT-verkenning I&KOL bevindt zich momenteel in de analysefase. In de analysefase worden mogelijke alternatieven uitgewerkt en beoordeeld op onder andere doelbereik, kosten en uitvoerbaarheid. Dit resulteert in een aantal kansrijke alternatieven die worden opgenomen in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) die in de fases daarna worden beoordeeld en over wordt besloten. Voor het kunnen opstellen van de NKO  is deskundige dienstverlening nodig van advies- en ingenieursbureaus. Het doel van de verkenningsfase is om te komen tot een voorkeursbeslissing.

Tussen de opdrachtgevers van de  MIRT verkenning is afgesproken dat voor de verkenning van de knooppunten, per knooppunt één partij wordt aangewezen, die voor dat knooppunt zal optreden als de aanbestedende dienst. Voor knooppunt Laan van NOI, is dat de gemeente Den Haag.

Doelstellingen
De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst voor de inhuur van een omgevingsmanager voor de duur van de MIRT verkenning voor de analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase.

Huidige situatie
De gemeente Den Haag is een van de zeven partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Dit project maakt onderdeel uit van de MIRT verkenning Oude Lijn. De zeven partners voor Knooppunt Laan van NOI zijn gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, HTM, RET, MRDH, NS Vastgoed en ProRail. Voor het aansturen van de MIRT verkenning voor knooppunt Laan van NOI is er op dit moment een interim projectmanager voor de aansturing van de werkzaamheden.  Voor de inhoudelijke uitwerking zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen waarin de de zeven partners zijn vertegenwoordigd. De werkgroepen zullen daarbij worden ondersteund door een extern adviesbureau (of combinatie van adviesbureaus) dat via een separate aanbesteding zal worden gecontracteerd. Op dit moment is er nog geen strategisch omgevingsmanager aangesteld. 

Gewenste situatie
Het is gewenst dat er zo snel mogelijk een omgevingsmanager start.  De omgevingsmanager heeft een cruciale rol richting de stakeholders van het project. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle belangen van de stakeholders. Dat doet hij/zij door het organiseren van het participatietraject. Het ministerie van I en W staat aan de lat voor de kaders van de overkoepelende participatie en communicatie van de MIRT verkenning. Het projectteam Laan van NOI staat aan de lat voor de participatie en communicatie van het deelproject Laan van NOI. Wat betreft het informeren van de OV-reizigers ligt er ook een belangrijke rol bij de betrokken vervoerbedrijven zoals HTM, RET, NS en ProRail. In het participatieplan moet dit worden uitgewerkt. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van het participatieplan en het uitvoeren daarvan. De omgevingsmanager heeft een onafhankelijke rol en staat boven de partijen in het project.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!