Omgevingsmanager Dijkverbetering Doeveren

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project Dijkverbetering Doeveren.

Waterschap Aa en Maas: “Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.”

Opdracht

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project Dijkverbetering Doeveren. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project Dijkverbetering Doeveren, zoals omwonenden. De Omgevingsmanager binnen het project Dijkverbetering Doeveren anticipeert op deze omgeving. Hij/zij communiceert met het technisch management over de eisen van en de afspraken met deze stakeholders. De omgevingsmanager werkt daarom intensief samen met het technisch management. Voor meer informatie over het project zie link: Dijkverbetering Doeveren – Waterschap Aa en Maas

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:

 • Verantwoordelijk binnen IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
 • Projectprocedure, milieueffectrapportage (mer) en vergunningen
 • stakeholdermanagement
 • interne en externe communicatie
 • uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • grondverwerving

De omgevingsmanager vervult binnen het project een essentiële rol om om te komen tot het projectbesluit en de bijbehorende vergunningen in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Verder gaat het om het behartigen van de belangen van interne en externe stakeholders te behartigen, waarbij communicatie en participatie een speerpunt is. De omgevingsmanager dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van overheden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterban, zodat belangen van alle partijen geborgd worden in het uiteindelijke projectresultaat.

Taken:

 • het invullen van de rol van strategisch omgevingsmanager in het IPM team;
 • Geeft leiding aan het omgevingsteam met diverse specialisten (circa vier personen);
 • zorgen dat relevante conditionerende onderzoeken tijdig zijn uitgevoerd;
 • zorgen voor de gecoordineerde projectprocedure;
 • zorgen dat de relevante vergunningaanvragen tijdig worden aangevraagd;
 • aansturen van het verwervingstraject;
 • voeren van benodigd overleg met derden (omwonenden en bevoegde gezagen) en ook interne stakeholders binnen het waterschap voor wat betreft omgeving gerelateerde thema’s;
 • bewaken van risico’s en inzetten van bijhorende beheersmaatregelen op gebied van omgeving, stakeholders en milieu;
 • zorgdragen voor projectcommunicatie;
 • het in overleg met de contractmanager aansturen van de ingenieursbureaus op de aspecten van omgevingsmanagement;
 • Bewaakt de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met de betreffende eigenaren en verzorgt daarvoor de nodige administratieve verslaglegging of notulen;
 • Is gedurende het project namens het waterschap het aanspreekpunt voor de betreffende eigenaren;
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen waarbij omgevingsmanagement aan de orde is.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!