Omgevingsmanagement

Strategisch communicatieadviseur RES Noordoost Brabant

De opdracht betreft het leveren van zowel strategische als tactisch/operationele communicatieadviezen– en werkzaamheden voor de RES NOB. Je zet daarbij een overtuigende verhaallijn voor bestuurder, ondernemer, maatschappelijke partner en inwoner op en voert deze uit.

De RES Noordoost Brabant (RES NOB) besteedt haar  communicatiewerkzaamheden opnieuw aan. Op basis van de ontwikkelingen binnen de energietransitie in de afgelopen tijd en het vooruitkijken naar de opgave tot 2050, denken we dat een actievere communicatiestrategie dan we tot nu toe volgden belangrijk is. Daarom zoeken we een strategisch communicatieadviseur die ook het handwerk niet schuwt en een vlotte pen heeft. 

De opdracht betreft het leveren van zowel strategische als tactisch/operationele communicatieadviezen– en werkzaamheden voor de RES NOB. Je zet daarbij een overtuigende verhaallijn voor bestuurder, ondernemer, maatschappelijke partner en inwoner op en voert deze uit. Je organiseert (mede) (kennis)bijeenkomsten voor ambtenaren en anderen. Tot slot bouw je een overtuigende communicatiestrategie die de regio op weg helpt naar de RES 2.0, een nieuwe samenwerkingsstrategie en actievere betrokkenheid van maatschappelijke partners, raden en inwoners.

Ons programmabureau is een klein, hecht team dat samen de lijnen uitzet. Binnen het bureau werk je in nauwe samenwerking met de bestuursadviseur, programmasecretaris, projectleider (wordt geworven) en de programmaleider. De programmaleider is eindverantwoordelijk.

Hoe ziet onze werkorganisatie eruit?

In de RES Noordoost Brabant (RES NOB) werken we aan het realiseren van ons regionale bod voor de opwek van duurzame energie door wind en zon, voor energiebesparing en voor de warmtetransitie. Dat doen we aan de hand van de doelen die in de RES 1.0 voor de periode tot 2030 zijn vastgesteld. De dagelijks bestuurders van de 10 gemeenten, provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en netbeheerder Enexis voeren de RES NOB bestuurlijk aan. Zij vormen samen de stuurgroep RES NOB. In de stuurgroep delen zij kennis, gaan ze op zoek naar kansen en ‘best practices’ en bespreken ze elkaars aanpak en beleidskeuzes. Ook zoeken ze samen met Enexis naar oplossingen voor de krapte op het netwerk (netcongestie). Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd waarin de maatschappelijk betrokken organisaties zitting hebben. De klankbordgroep geeft advies en denkt mee met de stuurgroep.

De stuurgroep wordt ondersteund door een programmateam (PT). Het PT bestaat uit de ambtelijk vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, de waterschappen, de netbeheerder en de provincie. Het programmabureau RES NOB fungeert als schakel tussen de genoemde partijen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, programmering en communicatie. Tot slot zorgt een aantal werkgroepen voor het uitvoeren van de opdrachten van de stuurgroep. Ook wordt nagedacht over een flexpool ter ondersteuning van de werkgroepen en gemeenten.

Hoe werken wij?
Anders dan in sommige RES-regio’s ligt de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van zoekgebieden en projectlocaties voor elektriciteitsopwek plus het opstellen van beleid om de doelstellingen te halen bij de afzonderlijke gemeenteraden. Elke gemeente neemt een eigen deel in het totale bod van de regio voor haar rekening. In juni 2023 heeft de RES NOB een Voortgangsrapportage opgesteld op verzoek van en ter verantwoording aan het Nationaal Programma RES.

Hierbij heeft de stuurgroep geconstateerd dat de opgave voor de periode na 2030 om meer regionale samenwerking vragen dan de huidige structuur. De stuurgroep wil de gemeenteraden dan ook een voorstel doen om de huidige manier van werken tijdig aan te passen.  Dit voorstel moet de raden overtuigen van de noodzaak voor een verandering in de samenwerkingsstrategie voor de periode na 2030. Dit voorstel zal, zoals het er nu naar uitziet, eind 2024 aan de raden worden voorgelegd in de vorm van een herijking van de huidige RES 1.0 (RES 2.0). Communicatie zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Takenpakket

 1. Online communicatie
 • Je verzorgt de werkzaamheden rondom het verzamelen, en schrijven van online artikelen, opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief over de RES NOB (4x per jaar) en bijhouden/vullen van sociale media en de website Energiewerkplaats Brabant. Doel hiervan is om de deelnemers aan de RES en geïnteresseerde inwoners, bedrijven en organisaties te informeren en activeren over o.a. de voortgang, nieuwe ontwikkelingen, kennisdeling en evenementen/bijeenkomsten die plaatsvinden bij zowel de leden van de stuurgroep als de leden van de klankbordgroep.
  Urenbesteding: ca. 40 uren per kwartaal

 • Organisatie diverse bijeenkomsten
  Je bent (mede-)organisator van (regionale) bijeenkomsten (minimaal 1x per jaar) om de betrokken gemeenteraden te informeren over de inhoudelijke voortgang van de RES NOB. Hierbij denk je pro actief mee in de vormen voor de fysieke danwel digitale bijeenkomsten. Je stelt in overleg met het programmabureau uitnodigingen, programma’s en draaiboeken op en draagt zorg voor de verslaglegging. Daarnaast redigeer je raadsinformatiebrieven, raadspresentaties etc. (minimaal 2-3 keer per jaar).

  Ook organiseer je (samen met de inhoudelijk deskundigen) voor het programmabureau en/of stuurgroep, raden en maatschappelijke partners kennissessies over actuele onderwerpen in de energietransitie die interessant zijn voor de betrokkenen in de regio.
  Urenbesteding: ca. 24 uren per bijeenkomst/sessie en 8 uren per brief

 • Strategische advisering 
  Je bent verantwoordelijk voor de strategische communicatie over de bestuurlijk meer complexe trajecten binnen de RES NOB. Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen tijd, denken we dat een actievere communicatiestrategie dan we tot nu toe volgden belangrijk is. Je weet daarvoor met een overtuigende verhaallijn (‘storytelling’) te komen en initieert een planmatige en doeltreffende communicatiestrategie. Je denkt mee met het programmabureau of met andere ingehuurde organisaties over een effectieve procesaanpak. Je bent in het bijzonder en ook direct vanaf de start betrokken bij de Herijking (RES 2.0) waarbij het niet is uitgesloten dat je daarbij met andere professionals samenwerkt.

 • Daarnaast verzorg je (indien nodig) de woordvoering namens de voorzitter RES NOB en ben je strategische vraagbaak voor gemeenten die advies van ons willen over hun participatietrajecten. Je weet ons en de stuurgroep ook te adviseren over vernieuwende vormen van betrekken van inwoners en organisaties bij de uitvoering van de RES zoals participatieve democratie.

 1. Programmabureau
  Tot slot draai je mee in het wekelijks overleg van het programmabureau (weekstart) om op de hoogte te blijven van en mee te denken over de lopende zaken in relatie tot de communicatie.
  Urenbesteding: ca. 8  uur per week

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!