Omgevingsmanager MIRT verkenning Knooppunt Laan van NOI

Voor de aansturing van de MIRT verkenning knooppunt Laan van NOI is een omgevingsmanager nodig. De omgevingsmanager heeft in de verkenningsfase een strategische functie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de belangen van de stakeholders en het zoeken van afstemming met de partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Ook zal de omgevingsmanager het participatietraject vormgeven met de bewoners en bedrijven om de verschillende belangen in kaart te brengen.

November 2022 is de startbeslissing genomen voor de MIRT-Verkenning Oude Lijn. Het doel van deze MIRT-Verkenning is te komen tot integrale afspraken over een schaalsprong in het metropolitaan OV langs de Oude Lijn in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave in deze regio. Hierbij is een aantal deelopgaven onderkend:

  • De frequentieverhoging naar 8 tot 12 citysprinters per uur tussen Leiden en Dordrecht waarvoor viersporigheid tussen Delft Campus en Schiedam benodigd is (rest van de spoorlijn liggen al 4 sporen)
  • Toevoeging van vier nieuwe stations (Rijswijk-Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark)
  • De ombouw van vijf bestaande stations naar volwaardige ov-knooppunten (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum, Rotterdam Stadionpark en Dordrecht).


Deze MIRT-Verkenning wordt uitgevoerd in gezamenlijk opdrachtgeverschap door Leiden, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, MRDH, PZH, IenW en BZK.

Een MIRT-verkenning bestaat uit vier fasen: de startfase, analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase. De MIRT-verkenning I&KOL bevindt zich momenteel in de analysefase. In de analysefase worden mogelijke alternatieven uitgewerkt en beoordeeld op onder andere doelbereik, kosten en uitvoerbaarheid. Dit resulteert in een aantal kansrijke alternatieven die worden opgenomen in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) die in de fases daarna worden beoordeeld en over wordt besloten. Voor het kunnen opstellen van de NKO  is deskundige dienstverlening nodig van advies- en ingenieursbureaus. Het doel van de verkenningsfase is om te komen tot een voorkeursbeslissing.

Tussen de opdrachtgevers van de  MIRT verkenning is afgesproken dat voor de verkenning van de knooppunten, per knooppunt één partij wordt aangewezen, die voor dat knooppunt zal optreden als de aanbestedende dienst. Voor knooppunt Laan van NOI, is dat de gemeente Den Haag.

Doelstellingen
De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst voor de inhuur van een omgevingsmanager voor de duur van de MIRT verkenning voor de analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase.

Huidige situatie
De gemeente Den Haag is een van de zeven partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Dit project maakt onderdeel uit van de MIRT verkenning Oude Lijn. De zeven partners voor Knooppunt Laan van NOI zijn gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, HTM, RET, MRDH, NS Vastgoed en ProRail. Voor het aansturen van de MIRT verkenning voor knooppunt Laan van NOI is er op dit moment een interim projectmanager voor de aansturing van de werkzaamheden.  Voor de inhoudelijke uitwerking zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen waarin de de zeven partners zijn vertegenwoordigd. De werkgroepen zullen daarbij worden ondersteund door een extern adviesbureau (of combinatie van adviesbureaus) dat via een separate aanbesteding zal worden gecontracteerd. Op dit moment is er nog geen strategisch omgevingsmanager aangesteld. 

Gewenste situatie
Het is gewenst dat er zo snel mogelijk een omgevingsmanager start.  De omgevingsmanager heeft een cruciale rol richting de stakeholders van het project. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle belangen van de stakeholders. Dat doet hij/zij door het organiseren van het participatietraject. Het ministerie van I en W staat aan de lat voor de kaders van de overkoepelende participatie en communicatie van de MIRT verkenning. Het projectteam Laan van NOI staat aan de lat voor de participatie en communicatie van het deelproject Laan van NOI. Wat betreft het informeren van de OV-reizigers ligt er ook een belangrijke rol bij de betrokken vervoerbedrijven zoals HTM, RET, NS en ProRail. In het participatieplan moet dit worden uitgewerkt. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van het participatieplan en het uitvoeren daarvan. De omgevingsmanager heeft een onafhankelijke rol en staat boven de partijen in het project.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!