Omgevingsmanager Majeure projecten “gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost” 

De omgevingsmanager ondersteunt en adviseert de projectmanager en het IPM-team bij omgevingszaken (o.a. communicatie, archeologie, flora en fauna, niet gesprongen explosieven, monitoring, kabels en leidingen, schades en klachten en het verkrijgen van juiste vergunningen) voor de realisatie van het project. De omgevingsmanager heeft een leidende rol in het omgevingsmanagement binnen het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende omgevingstaken.   Daarnaast is de omgevingsmanager mede het gezicht naar buiten en coördineert hij/zij participatie en de overleggen met stakeholders.  

De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is daarbij de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarin minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. Daarnaast heeft de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost tot doel te komen tot de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand (door middel van de aanleg van de Verlengde Zuidrand inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel). Als laatste moet de gebiedsontwikkeling een tweezijdige oriëntatie van het NS station Zevenbergen in samenhang met de langzaam verkeersverbinding bij het station (Stationstunnel) en transformatie van het gebied De Hil mogelijk maken. Binnen deze ontwikkeling maken we onderscheid tussen woningbouwprojecten en infra-projecten.   

Functie-inhoud 

 • is lid van het team omgeving binnen het IPM-team, dat bestaat uit een omgevingsmanager (deze uitvraag) en een communicatieadviseur die verantwoordelijk is voor de communicatie en mediacontacten
 • is als lid van het IPM-team medeverantwoordelijk voor het beleid van de projectorganisatie in ruime zin
 • bewaakt en toetst de correcte uitvoering van het omgevingsmanagement door de gemeente en opdrachtnemers, stuurt waar nodig bij
 • verzorgt en coördineert de afspraken en activiteiten rondom participatie
 • verzorgt alle contacten (formeel en informeel) met de omgevingspartijen en stakeholders in verband met o.a. vergunningen, ontheffingen, planologische zaken, monitoring, proces schadeafhandeling, flora-fauna, niet-gesprongen explosieven en archeologie
 • bereidt samen met de communicatieadviseur van het projectteam de externe communicatie voor, waaronder informatievoorziening naar de belanghebbenden, zoals omwonenden, de ondernemers, vertegenwoordigingen van ondernemers en omwonenden en naar het bevoegd gezag, zoals gemeente, Prorail, NS, het rijk, het waterschap en de provincie
 • draagt zorg voor tijdige en complete vergunningaanvragen, ontheffingen e.d. tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project
 • bewaakt de belangen van de verschillende stakeholders en definieert op basis daarvan de juiste acties en voert deze uit (stakeholdermanagement); 
 • draagt zorg voor van de voorbereidingen van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met het diverse bevoegd gezag alsook voor het vastleggen en de coördinatie van de opvolging van alle acties uit deze overleggen
 • stemt verkeersmaatregelen en omleidingen af met de (project)omgeving en informeert deze hierover
 • draagt zorg voor de kwartaalrapportages (onderdeel “Omgeving”) voor de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers
 • is bevoegd om het werk stil te leggen als er een onveilige situatie of handeling wordt waargenomen

De taakaccenten kunnen per soort deelproject verschillen, in de deelprojecten infra is er sprake van een rol in de volle breedte inclusief onderzoeken. In de deelprojecten woningbouw ligt het accent op de participatie en communicatie en minder op de onderzoeken en ruimtelijke ordening. 

Contacten 

 • met projectmanager inzake bedrijfsvoeringaspecten van de projectorganisatie voor het uitwisselen van advies en informatie
 • met vertegenwoordigers van de aannemer, technische adviseurs en andere in- en externe specialisten en materiedeskundigen over (complexe) omgevingsvraagstukken
 • met bestuurlijke vertegenwoordigers (na afstemming met de projectmanager) van de gemeente betreffende vraagstukken rond de voorbereiding en uitvoering van het project
 • met vertegenwoordigers van de gemeente betreffende vraagstukken rond de voorbereiding en uitvoering van het project
 • met IPM-team en medewerkers van de verschillende disciplines (o.a. Contract, Techniek, Projectbeheersing) betreffende de dagelijkse voortgang en afstemming van de werkzaamheden van de discipline Omgeving
 • met overige overheden, wegbeheerders en organisaties zoals provincie, waterschap Brabantse Delta, e.a. 

Kader 

 • De omgevingsmanager is verantwoording verschuldigd aan de projectmanager over advisering en vormgeving van het beleid t.a.v. planologie, monitoring, grondverwerving, vergunning/ontheffingsverkrijging, archeologie, ecologie, niet-gesprongen explosieven, verkeer, communicatie/stakeholdermanagement      en schadeafhandeling
 • De functionaris is gebonden aan de strategische beleidsdoelstellingen van de projectorganisatie, interne regelgeving en beleid, relevante wet- en regelgeving en jaarlijkse resultaatafspraken; 
 • De functionaris neemt binnen het aan hem verleende mandaat alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang en realisatie van het project
 • De functionaris neemt binnen het aan hem verleende mandaat beslissingen over inhoudelijke en organisatorische aspecten die nodig zijn voor het optimaal      functioneren van de discipline Omgeving. 

Kennis en Competenties 

 • Passende opleiding op HBO of WO nivaeu 
 • Kennis en ervaring op het gebied van bewonersparticipatie, communicatie, vergunningen, verkeersmanagement en overige werkzaamheden rond projectconditionering. 
 • Ervaring met gemeentelijke infra, gebiedsontwikkeling en processen, zowel tijdens voorbereidingsfase als uitvoering 
 • Ervaring met ontwikkelingen rond stations en andere ov-gerelateerde projecten 
  Politieke sensitiviteit  

Competenties 

 • communiceren
 • overtuigingskracht
 • plannen
 • organiseren 
 • voortgang bewaken
 • organisatiebewust
 • kwaliteitsgerichtheid/veiligheidsbewustzijn
 • deskundigheid
 • resultaat-/doelgerichtheid
 • integriteit
 • loyaliteit
 • betrouwbaar
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • onderhandelingsvaardigheid 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is oprichter van Bureau voor omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur / strategisch omgevingsmanager

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!