Omgevingsmanager Majeure projecten “gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost” 

De omgevingsmanager ondersteunt en adviseert de projectmanager en het IPM-team bij omgevingszaken (o.a. communicatie, archeologie, flora en fauna, niet gesprongen explosieven, monitoring, kabels en leidingen, schades en klachten en het verkrijgen van juiste vergunningen) voor de realisatie van het project. De omgevingsmanager heeft een leidende rol in het omgevingsmanagement binnen het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende omgevingstaken.   Daarnaast is de omgevingsmanager mede het gezicht naar buiten en coördineert hij/zij participatie en de overleggen met stakeholders.  

De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is daarbij de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarin minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. Daarnaast heeft de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost tot doel te komen tot de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand (door middel van de aanleg van de Verlengde Zuidrand inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel). Als laatste moet de gebiedsontwikkeling een tweezijdige oriëntatie van het NS station Zevenbergen in samenhang met de langzaam verkeersverbinding bij het station (Stationstunnel) en transformatie van het gebied De Hil mogelijk maken. Binnen deze ontwikkeling maken we onderscheid tussen woningbouwprojecten en infra-projecten.   

Functie-inhoud 

 • is lid van het team omgeving binnen het IPM-team, dat bestaat uit een omgevingsmanager (deze uitvraag) en een communicatieadviseur die verantwoordelijk is voor de communicatie en mediacontacten
 • is als lid van het IPM-team medeverantwoordelijk voor het beleid van de projectorganisatie in ruime zin
 • bewaakt en toetst de correcte uitvoering van het omgevingsmanagement door de gemeente en opdrachtnemers, stuurt waar nodig bij
 • verzorgt en coördineert de afspraken en activiteiten rondom participatie
 • verzorgt alle contacten (formeel en informeel) met de omgevingspartijen en stakeholders in verband met o.a. vergunningen, ontheffingen, planologische zaken, monitoring, proces schadeafhandeling, flora-fauna, niet-gesprongen explosieven en archeologie
 • bereidt samen met de communicatieadviseur van het projectteam de externe communicatie voor, waaronder informatievoorziening naar de belanghebbenden, zoals omwonenden, de ondernemers, vertegenwoordigingen van ondernemers en omwonenden en naar het bevoegd gezag, zoals gemeente, Prorail, NS, het rijk, het waterschap en de provincie
 • draagt zorg voor tijdige en complete vergunningaanvragen, ontheffingen e.d. tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project
 • bewaakt de belangen van de verschillende stakeholders en definieert op basis daarvan de juiste acties en voert deze uit (stakeholdermanagement); 
 • draagt zorg voor van de voorbereidingen van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met het diverse bevoegd gezag alsook voor het vastleggen en de coördinatie van de opvolging van alle acties uit deze overleggen
 • stemt verkeersmaatregelen en omleidingen af met de (project)omgeving en informeert deze hierover
 • draagt zorg voor de kwartaalrapportages (onderdeel “Omgeving”) voor de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers
 • is bevoegd om het werk stil te leggen als er een onveilige situatie of handeling wordt waargenomen

De taakaccenten kunnen per soort deelproject verschillen, in de deelprojecten infra is er sprake van een rol in de volle breedte inclusief onderzoeken. In de deelprojecten woningbouw ligt het accent op de participatie en communicatie en minder op de onderzoeken en ruimtelijke ordening. 

Contacten 

 • met projectmanager inzake bedrijfsvoeringaspecten van de projectorganisatie voor het uitwisselen van advies en informatie
 • met vertegenwoordigers van de aannemer, technische adviseurs en andere in- en externe specialisten en materiedeskundigen over (complexe) omgevingsvraagstukken
 • met bestuurlijke vertegenwoordigers (na afstemming met de projectmanager) van de gemeente betreffende vraagstukken rond de voorbereiding en uitvoering van het project
 • met vertegenwoordigers van de gemeente betreffende vraagstukken rond de voorbereiding en uitvoering van het project
 • met IPM-team en medewerkers van de verschillende disciplines (o.a. Contract, Techniek, Projectbeheersing) betreffende de dagelijkse voortgang en afstemming van de werkzaamheden van de discipline Omgeving
 • met overige overheden, wegbeheerders en organisaties zoals provincie, waterschap Brabantse Delta, e.a. 

Kader 

 • De omgevingsmanager is verantwoording verschuldigd aan de projectmanager over advisering en vormgeving van het beleid t.a.v. planologie, monitoring, grondverwerving, vergunning/ontheffingsverkrijging, archeologie, ecologie, niet-gesprongen explosieven, verkeer, communicatie/stakeholdermanagement      en schadeafhandeling
 • De functionaris is gebonden aan de strategische beleidsdoelstellingen van de projectorganisatie, interne regelgeving en beleid, relevante wet- en regelgeving en jaarlijkse resultaatafspraken; 
 • De functionaris neemt binnen het aan hem verleende mandaat alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang en realisatie van het project
 • De functionaris neemt binnen het aan hem verleende mandaat beslissingen over inhoudelijke en organisatorische aspecten die nodig zijn voor het optimaal      functioneren van de discipline Omgeving. 

Kennis en Competenties 

 • Passende opleiding op HBO of WO nivaeu 
 • Kennis en ervaring op het gebied van bewonersparticipatie, communicatie, vergunningen, verkeersmanagement en overige werkzaamheden rond projectconditionering. 
 • Ervaring met gemeentelijke infra, gebiedsontwikkeling en processen, zowel tijdens voorbereidingsfase als uitvoering 
 • Ervaring met ontwikkelingen rond stations en andere ov-gerelateerde projecten 
  Politieke sensitiviteit  

Competenties 

 • communiceren
 • overtuigingskracht
 • plannen
 • organiseren 
 • voortgang bewaken
 • organisatiebewust
 • kwaliteitsgerichtheid/veiligheidsbewustzijn
 • deskundigheid
 • resultaat-/doelgerichtheid
 • integriteit
 • loyaliteit
 • betrouwbaar
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • onderhandelingsvaardigheid 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!